ขอรับใบอนุญาต

  หลักฐานขอรับใบอนุญาตตัวแทน

เอกสารที่ต้องใช้
1.  กรอก ตว.1
2.  สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน    (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
5.  เงินค่าธรรมเนียม 300 บาท
(
หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2)
6.  ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
*ตัวแทนไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องให้ทางแผนกฯ ดำเนินการให้เท่านั้น
หลักฐานขอรับใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า

ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตนายหน้า Online

ค่าใช้จ่ายขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัย
หลักสูตรสอบอบรมค่าธรรมเนียมรวมอายุบัตร(ปี)
ขอรับ3005353001,1351
ขอต่อ 1-
535
2007351
ขอต่อ 2-
535
2007351
ขอต่อ 3-
535
8001,3355
ขอต่อ 4-2,6758003,4755

นายหน้าประกันวินาศภัย
หลักสูตรสอบอบรมค่าธรรมเนียมรวมอายุบัตร(ปี)
ขอรับ300(รอข้อมูล)300
1
ขอต่อ 1-
800
200
1
ขอต่อ 2-
800
200
1
ขอต่อ 3-
(รอข้อมูล)
800
5
ขอต่อ 4-
(รอข้อมูล)
800
5


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า