ขอต่อใบอนุญาต

หลักฐานขอต่อใบอนุญาตตัวแทน

***ต่อใบอนุญาตได้ล่วงหน้า 60 วัน***
เอกสารที่ต้องใช้
1. กรอก ตว.7
2. ตว.5  (บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้)
3. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
5. เงินค่าธรรมเนียม 
    -  200 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2
    -  800 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 3 หรือ ครั้งที่ 4
โดยโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
6. บัตรอนุญาตตัวแทน บัตรตัวจริง (บัตรฯ หายแนบเอกสารแจ้งความ)
7. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
สามารถไปต่อใบอนุญาตได้เองที่ คปภ. ทั่วประเทศ (ต้องมี ตว.5 ของบริษัทฯ ไปยื่นด้วย)
หลักฐานขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า

 ขอรับขอต่อใบอนุญาตนายหน้าออนไลน์


ค่าใช้จ่ายขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัย
หลักสูตรสอบอบรมค่าธรรมเนียมรวมอายุบัตร(ปี)
ขอรับ3005353001,1351
ขอต่อ 1-
535
2007351
ขอต่อ 2-
535
2007351
ขอต่อ 3-
535
8001,3355
ขอต่อ 4-2,6758003,4755

นายหน้าประกันวินาศภัย
หลักสูตรสอบอบรมค่าธรรมเนียมรวมอายุบัตร(ปี)
ขอรับ300(รอข้อมูล)300
1
ขอต่อ 1-
800
200
1
ขอต่อ 2-
800
200
1
ขอต่อ 3-
(รอข้อมูล)
800
5
ขอต่อ 4-
(รอข้อมูล)
800
5


ประสานการปฏิบัติ 1/9/65

            การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย...ตัวแทนสามารถยื่นขอต่ออายุล่วงหน้าได้ 60 วัน ก่อนใบอนุญาตฯหมดอายุ  
            กรณีฝากให้บริษัทฯ (แผนกบริหารงานตัวแทน) ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยให้นั้น  GA/ตัวแทน ต้องจัดส่งเอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯให้กับแผนกฯ ตามกำหนดเวลา ดังนี้
1.  กรณีจัดส่งเอกสารการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯทางไปรษณีย์ ต้องจัดส่งให้แผนกฯล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ
2.  กรณีแนบไฟล์เอกสารการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯทางเมล์ (E-mail) ต้องจัดส่งให้แผนกฯ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ
กรณี GA/ตัวแทน จัดส่งเอกสารการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯให้กับแผนกฯไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ข้อ 1-2 ข้างต้น และเจ้าหน้าที่ของแผนกฯดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้กับตัวแทนได้ไม่ทันก่อนใบอนุญาตฯหมดอายุ  โดยถ้าใบอนุญาตฯของตัวแทนหมดอายุและผลสอบเกิน 2 ปี ตัวแทนท่านนั้น..ต้องสอบใหม่
หมายเหตุ  :  กรณีตัวแทนอบรมหลักสูตรขอต่อแล้วเหลือเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนใบอนุญาตญหมดอายุ ขอให้ตัวแทนท่านนั้นรีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯด้วยตนเอง (ทันที) 

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า