การสอบใบอนุญาต

 การสอบใบอนุญาตตัวแทน

 • รายชื่อสอบภูมิภาค
 • ต้องแจ้งบริษัทฯ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) เพื่อให้บริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ คปภ. ก่อน ตัวแทนไม่สามารถไปสอบได้ด้วยตนเองได้ในรอบเช้า  หากสอบรอบเช้าไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบรอบบ่าย ที่หน้างานได้
 •  รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
  • สถานที่และวันที่ต้องการสอบ
  • รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย  ทั้ง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

1 กำหนดการจัดสอบ ส่วนกลาง {กรุงเทพมหานคร} ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

     1.1  จัดสอบทุก วันจันทร์ และ วันอังคาร  เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9/01/66 เป็นต้นไป {ยกเว้น – วันหยุดนักขัตฤกษ์)

    1.2  รับสมัครสอบ รอบละ 60 คน

    1.3  จัดสอบวันละ รอบ   

          1.3.1  รอบเช้า สอบเวลา 10.00 – 12.00 น.  {สมัครสอบผ่านบริษัทฯ แผนกบริหารงานตัวแทน เท่านั้น}

          1.3.2  รอบบ่าย สอบเวลา 13.30 – 15.30 น. {รับสมัครสอบเวลา 12.30 – 13.00 น.} รับเฉพาะ Walk-in ผู้ที่สอบไม่ผ่านในรอบเช้าเท่านั้น

    1.4  ค่าสมัครสอบ {ส่วนกลาง ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย}

          1.4.1  รอบเช้า จำนวน 300 บาท

          1.4.2  รอบบ่าย จำนวน 300 บาท {Walk in เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านในรอบเช้าเท่านั้น}

 

2.  กำหนดการจัดสอบ ส่วนภูมิภาค {ต่างจังหวัด}

     2.1  รับสมัครสอบ วันที่ 1-15 ของทุกเดือน {สมัครสอบผ่านบริษัทฯ แผนกบริหารงานตัวแทน เท่านั้น}

     2.2  กำหนดวันที่สอบ {เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป}

           2.2.1   เดือน  มกราคม     2566      วันเสาร์ที่  28/01/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.2   เดือน  กุมภาพันธ์  2566      วันเสาร์ที่  25/02/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.3   เดือน  มีนาคม      2566      วันเสาร์ที่  25/03/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.4   เดือน  เมษายน     2566      วันเสาร์ที่  29/04/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.5   เดือน  พฤษภาคม  2566      วันเสาร์ที่  27/05/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.6   เดือน  มิถุนายน    2566      วันเสาร์ที่  24/06/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.7   เดือน  กรกฎาคม  2566      วันเสาร์ที่  22/07/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.8   เดือน  สิงหาคม    2566      วันเสาร์ที่  26/08/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.9   เดือน  กันยายน    2566      วันเสาร์ที่  30/09/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.10   เดือน  ตุลาคม    2566      วันเสาร์ที่  28/10/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.11   เดือน  พฤศจิกายน  2566  วันเสาร์ที่  25/11/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

           2.2.12   เดือน  ธันวาคม      2566  วันเสาร์ที่  23/12/66    เวลา 10.00 – 12.00 น.

     2.3  สถานที่จัดสอบ { 8 จังหวัด }

           2.3.1  ภาคเหนือ                           
                    จังหวัดเชียงใหม่                    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

                    จังหวัดพิษณุโลก                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก

           2.3.2  ภาคตะวันออก                     
                    จังหวัดชลบุรี                        มหาวิทยาลัยบูรพา

           2.3.3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
                    จังหวัดนครราชสีมา 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                    จังหวัดขอนแก่น                   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

                    จังหวัดอุบลราชธานี              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

           2.3.4  ภาคใต้                               
                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
               มหาวิทยาลัยตาปี

                    จังหวัดสงขลา                      มหาวิทยาลัยสงขลานครืนทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    2.4  ค่าสมัครสอบ 300 บาท

          2.4.1  ผู้สมัครสอบต้องตรวจ ATK {Antigen Test Kit} ด้วยตนเองภายใน 24 ชั่วโมง และถ่ายภาพใบหน้ากับ

                   ผลตรวจ ATK มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าอาคาร

          2.4.2  ผู้สมัครสอบต้องจัดหา ATK {Antigen Test Kit} ด้วยตนเอง {จัดซื้อ/จัดหาไว้ล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบ

    2.5  ทุกวันที่ ของทุกเดือน แผนกฯต้องคีย์รายชื่อสมัครสอบในระบบของสมาคมฯ โดยต้องคีย์รายชื่อแข่งกับบริษัทอื่น

          ตามจำนวนที่นั่งที่สมาคมฯกำหนดเท่านั้น {กรณีมีรายชื่อคงเหลือ แผนกฯจะคีย์สมัครสอบให้ในรอบเดือนถัดไป}                   

     

3.  สมัครสอบผ่านบริษัทฯ แผนกบริหารงานตัวแทน โดยแนบไฟล์เอกสารส่งทางเมล์ (E-mail) ดังนี้

     3.1  แจ้งวันที่ต้องการสมัครสอบ และแจ้งลำดับที่ของวันที่สอบ 1 , 2 , 3 {ถ้าผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วจะเลื่อนไปสมัครสอบให้ในวันถัดไป}

    3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน {รับรองสำเนาถูกต้อง}

    3.3  โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด {มหาชน} สาขาสุรวงศ์ 2 {ออมทรัพย์} เลขที่ 064-240363-0 {ไฟล์แนบ}

    3.4  ใบรายการโอนเงินค่าสมัครสอบ

 

4.  ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตามระเบียบ/มาตรการที่สมาคมฯกำหนดโดยเคร่งครัด  เช่น

     4.1  ต้องเดินทางถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย 45 นาที

     4.2  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร

     4.3  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือ ล้างมือด้วยสบู่

     4.4  อนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าสอบเข้าอาคารได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าอาคารโดยเด็ดขาด

     4.5  ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นไปห้องสอบ

     4.6  กรณีผลตรวจ ATK เป็น Positive (ผลเป็นบวก) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าสมัครเอง (ไม่ได้รับคืน)

     4.7  ก่อนการเดินทางไปสอบขอให้ผู้สมัครทำความเข้าใจรายละเอียดให้ชัดเจน     

     4.8  อื่นๆ ตามมาตรการและรายละเอียดไฟล์แนบ

 • ตารางสอบตัวแทนวินาศภัย


สมัครสอบนายหน้าวินาศภัย  คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครสอบ นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

📝 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
สรุปวิชาสอบประกันวินาศภัย เริ่ม 1 มี.ค. 63
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
2010
รวม
12060
หลักการประกันวินาศภัย รวม 5 วิชาดังนี้
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
 2. ประกันอัคคีภัย
 3. ประกันภัยรถยนต์
 4. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 5. ประกันเบ็ดเตล็ด

            สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ มาตรการเข้าสอบตัวแทนประกันวินาศภัย (สอบใบอนุญาตฯ) ทั้ง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) สำหรับการสอบตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
1.  ค่าสมัครสอบ (ส่วนกลาง & ส่วนภูมิภาค) ให้ผู้สมัครสอบจ่ายค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ตามเดิม 
หมายเหตุ  :  สำหรับ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ให้ยกเลิกค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยให้ผู้สมัครสอบจ่ายค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ตามปกติ
2.  เบอร์โทรศัพท์  ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครสอบและเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้เท่านั้น โดยสมาคมฯจะส่ง SMS แจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครสอบรับทราบล่วงหน้า
3.  การแต่งกาย  ผู้เข้าสอบต้องกายให้สุภาพตามประกาศของ คปภ. กรณีแต่งกายไม่สุภาพ คปภ.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  ห้าม..!!!..แต่งกายดังนี้
    (1)  ห้าม...สวมใส่เสื้อยืดคอกลม/คอวี
    (2)  ห้าม...สวมใส่กางเกงกระโปรง , กางเกงขาสั้นทุกชนิด
    (3)  ห้าม...สวมใส่รองเท้าสาน , รองเท้าแตะ , รองเท้าเปิดส้น
4.  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า