ใบอนุญาตหมดอายุ รีบต่อภายใน 15 ก.ย. 65

 ใบอนุญาตหมดอายุ รีบต่อภายใน 15 ก.ย. 65

            ตัวแทนที่ใบอนุญาตฯ (ใบอนุญาตตัวแทน ใบอนุญาตนายหน้าหมดอายุแล้วตั้งแต่ วันที่  ม.ค. 64 เป็นต้นมา และยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ (เอกสารไฟล์แนบ-กรณีที่ 3) ขอให้ตัวแทน-นายหน้า รีบอบรมหลักสูตรขอต่อตามครั้งที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ หลังจากอบรมแล้ว ให้จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต่ออายุใบอนุญาตฯได้ไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ และให้รีบยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯกับ คปภ.ภายใน 15 วัน หลังจากอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตฯแล้ว โดยต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

             สำหรับตัวแทนที่ถือใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถฝากบริษัทฯ (แผนกบริหารงานตัวแทน) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯแทนได้  โดยให้แนบไฟล์เอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตฯทางเมล์ (E-Mail) ให้กับแผนกฯเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯทางออนไลน์ (Online) ได้ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 65 เท่านั้น

 

หมายเหตุ  :  การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯกับ คปภ.ช่องทางออนไลน์ (Online) ตามที่ คปภ.กำหนดแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า