สถานที่และจำนวนชั่วโมงการอบรมใบอนุญาต

การอบรมใบอนุญาต
สถานที่การอบรม
  • บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด
    48/16 ซ.รัชดาภิเษก 20  ถนนรัชดาภิเษก   แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง   กรุงเทพฯ 10310
    โทรศัพท์ 02 660 1234 ,  02 494 7000 กด 6 
    E-MAIL :  trainingbrokeragent@tiins.com
  • SkillLane
    ระบบการอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์

จำนวนชั่วโมงอบรม
รายการตัวแทนนายหน้า
ขอรับ612
ขอต่อ 1610
ขอต่อ 2610
ขอต่อ 3
610
ขอต่อ 43050

การอบรมต่อ 4 (ตัวแทน)
กรณีตัวแทนทั่วไป  อบรม 30 ชม.
1. วิชาบังคับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.=  6 ชม.
(วิชาที่มีเครื่องหมาย ** ในแผนอบรมฯ)
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 9 ชม.
3. วิชาในข้อ 1. หรือข้อ 2. อีก 15 ชม.
รวมอบรม 30 ชม. ระยะเวลา 5 วัน x วันละ 535 บาท = 2,675 บาท

กรณีตัวแทนใช้สิทธิ์ปริญญาโท
สามารถลดหย่อนการอบรมได้ 15 ชม. จากทั้งหมด 30 ชม.
1. วิชาบังคับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 6 ชม.
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม. = 9 ชม.
รวมอบรม 15 ชม. ระยะเวลา 3 วัน x วันละ 535 บาท = 1,605 บาท
ตัวแทนโปรดส่งเอกสารรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน เพื่อแจ้งไปยังคปภ. ก่อนท่านไปต่อใบอนุญาต
สำหรับการสัมมนา
1. ประกันภัยรถยนต์ และ
2. เจาะลึกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
(เป็นวิชาในหมวดกฎหมายและจริยธรรม ** ) จะรับรองการสัมมนาได้วิชาละ 6 ชม.วัน
หมายเหตุ การสัมมนาสามารถรับรองได้สูงสุดไม่เกิน 15 ชั่วโมง
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า